Pravilnik o radu Suda časti

#pravilnik#sud časti

Admin 04.10.2007.

PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI

 

Članak 1.

Predsjednik saziva sud časti svaki puta kad se za to ukaže potreba. Inače se sud časti sastaje jednom godišnje, prije godišnje Skupštine Društva na kojoj daje izvješće o svom radu.
Sud časti djeluje u skladu s člankom 17 Statuta HDOD-a i odlučuje u prvom stupnju, a sud časti HLZ u drugom stupnju, na temelju uložene žalbe.

 

Članak 2.

Podnositelj prijave je dužan pismenim putem predložiti provođenje postupka s točnim opisom prekršaja i vremenom događaja. Podnesak se zaprima u tajništvu HDOD-a kroz djelovodni protokol i dostavlja predsjedniku suda časti. Sudu časti mogu se obraćati samo članovi društva.

 

Članak 3.

Predsjednik suda časti otvara sjednicu suda i izlaže predmet koji se daje na raspravu. Svaki član suda učestvuje u radu i svojom diskusijom koja ne smije preći 10 minuta izražava mišljenje o predočenom predmetu. Rasprava suda časti nije otvorena za javnost i o radu se vodi zapisnik.

 

Članak 4.

Sud časti može po potrebi pozvati prijavitelja i prijavljenog na saslušanje kojem su se oni dužni odazvati. Sud časti može predmet riješiti pomirbom ukoliko za to postoji mogućnost. Po potrebi se rasprava može odgoditi najviše za dva tjedna.

 

Članak 5.

Nakon završene rasprave, predsjednik daje na glasovanje predloženo rješenje. Odluka se donosi većinom glasova i njome se utvrđuje:

  1. da se član Društva ogriješio o Statut društva ili o Kodeks medicinske etike i deontologije HLZ i izriče kaznu: opomenu, javnu opomenu ili isključenje iz društva
  2. da nema dokaza za počinjenu grešku, pa se postupak obustavlja
  3. da se prijavljeni član nije ogriješio o Statut društva ili etički Kodeks HLZ i da se zahtjev odbija.

 

Članak 6.

Odluku sa obrazloženjem Sud časti dostavlja u pismenom obliku strankama i predsjedniku Društva, a ako je izrečena najstroža mjera Odluka se može uz pristanak Upravnog odbora oglasiti u javnim glasilima.

 

Članak 7.

Tužitelj i tuženi imaju pravo u roku od 15 dana od primitka Odluke uložiti žalbu na drugostupanjski Sud časti HLZ, koji će tu Odluku potvrditi, vratiti predmet na ponovno razmatranje prvostupanjskom tijelu ili preinačiti odluku prvostupanjskog Suda časti.

     

Predsjednik HDOD-HLZ
Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med.